Search:   Advanced Search

Jury Meeting of FreeCartoonsWeb2008-2009 International Cartoonet Festival

February 9, 2010

FreeCartoonsWeb2008-2009 Jury Meeting

Shanghai Central View Suites 9F Lotus

Time:Feb 09,2010
Pm 15:00-20:00

FreeCartoonsWeb2008 Juries:
António Manuel Ferreira dos Santos(Portugal),
Zheng Xinyao, Sheng Tiancheng,
Xia Dachuan,Sun Shaobo,
Kong Lingqiang,Wu Jianjun,
Wang Daguang,Jiang Lidong

FreeCartoonsWeb2009 Juries:
Zheng Xinyao, Sheng Tiancheng,
Xia Dachuan,Sun Shaobo,
Kong Lingqiang,Wang Daguang,
Jiang Lidong

 

Left:Wang Daguang,Kong Lingqiang,Jiang Lidong
Right:Zheng Xinyao, Sheng Tiancheng,Sun Shaobo